سایت در حال بروز رسانی می باشد

مدیریت گروه

 


دکتر سید مسعود همام

درجه علمی: دانشیار

تخصص: پترولوژي سنگ­هاي دگرگوني

آدرس ایمیل: homam@um.ac.ir

صفحه شخصی : homam.profcms.um.ac.ir

 

 

 

 

 

Dr Homam

 


مديران گروه زمین شناسی از آغاز تاسیس تا كنون
 
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكترحسن احمدي مقدم استاديار 72 تا 75
دكتر احمد ظهور سعادت استاديار 75 تا 75
مهندس سيد محمد رضا يوسف ثاني مربي 75 تا 81
دكتر محمد هادي مويد استاديار 81 تا 84
دكتر سيد مجتبي زبرجد استاديار 84 تا 86
دكتر محسن حداد سبزوار استاديار 86  تا 88
دكتر ابوالفضل باباخاني استاديار 88ادامه دارد