سایت در حال بروز رسانی می باشد

چارت درسی کارشناسی

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت نخواهد بود

دروس دوره هشت ترمي رشته متالورژي صنعتي

خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع  
ترم 1
1 251 زبان خارجه عمومی خير عمومي   
2 401 فیزیک -1 خير پايه    هم نیاز
3 23105024 ریاضی عمومی -1 خير پايه   
4 23110012 کارگاه عمومی خير پايه   
5 23130021 شیمی عمومی خير پايه   
6 23130032 آزمایشگاه شیمی عمومی خير پايه    هم نیاز
7 23143013 نقشه کشی صنعتی خير اصلي   
ترم 2
8 250 فارسی عمومی خير عمومي   
9 259 جمعیت و تنظیم خانواده خير عمومي   
10 402 فیزیک -2 خير پايه    هم نیاز
11 403 آزمایشگاه فیزیک -1 خير پايه   
12 23130010 ریاضی عمومی -2 خير پايه  پیش نیاز
13 23141017 استاتیک خير اصلي   
14 23141108 کریستالوگرافی خير اصلي  پیش نیاز
15 23142010 مبانی وبرنامه سازی کامپیوتر خير پايه   
ترم 3
16 101 معارف اسلامی -1 خير عمومي   
17 404 آزمایشگاه فیزیک -2 خير پايه   
18 23105035 معادلات دیفرانسیل خير پايه    هم نیاز
19 23105046 محاسبات عددی خير پايه  پیش نیاز هم نیاز
20 23141028 مقاومت مصالح خير اصلي  پیش نیاز
21 23141051 خواص فیزیکی مواد -1 خير اصلي  پیش نیاز
22 23141084 مبانی مهندسی برق خير اصلي  پیش نیاز
23 23141119 شیمی فیزیک مواد خير اصلي  پیش نیاز
ترم 4
24 106 معارف اسلامی -2 خير عمومي  پیش نیاز
25 111 تاریخ اسلام خير عمومي   
26 23141039 پدیده های انتقال خير اصلي  پیش نیاز
27 23141040 ترمودینامیک مواد -1 خير اصلي  پیش نیاز
28 23141062 خواص مکانیکی مواد -1 خير اصلي  پیش نیاز
29 23141073 خواص فیزیکی مواد -2 خير اصلي    هم نیاز
30 23143024 آزمایشگاه مبانی مهندسی برق خير اصلي    هم نیاز
31 23143217 ریخته گری -1 خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 5
32 112 انقلاب اسلامی و ریشه ها خير عمومي   
33 252 اخلاق وتربیت اسلامی خير عمومي   
34 23142021 ریاضی مهندسی خير پايه  پیش نیاز
35 23143035 آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد -1 خير اصلي  پیش نیاز
36 23143080 انجماد فلزات خير تخصصي  پیش نیاز
37 23143104 خواص مکانیکی مواد -2 خير تخصصي  پیش نیاز
38 23143126 آزمایشگاه ریخته گری -1 خير تخصصي    هم نیاز
39 23143137 شکل دادن فلزات -1 خير تخصصي  پیش نیاز
40 23143159 عملیات حرارتی خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 6
41 113 متون اسلامی- منتخب ایات قران و نهج البلاغه خير عمومي   
42 23141095 آزمایشگاه متالوگرافی خير اصلي  پیش نیاز
43 23143046 آزمایشگاه انجماد فلزات خير اصلي  پیش نیاز
44 23143115 انتقال مطالب علمی و فنی خير اصلي   
45 23143148 خوردگی و اکسیداسیون خير اصلي    هم نیاز
46 23143171 استخراج فلزات -1 خير اصلي  پیش نیاز
47 23143193 متالورژی جوشکاری خير اصلي  پیش نیاز
48 23143206 متالورژی پودر خير اصلي  پیش نیاز
49 23143240 پلیمرها بله تخصصي  پیش نیاز
50 23143262 طراحی قالب بله تخصصي  پیش نیاز
ترم 7
51 105 تربیت بدنی -1 خير عمومي   
52 23143057 آزمایشگاه متالوژی جوشکاری خير اصلي    هم نیاز
53 23143068 آزمایشگاه عملیات حرارتی خير اصلي    هم نیاز
54 23143091 روشهای نوین آنالیز مواد خير اصلي  پیش نیاز
55 23143182 استخراج فلزات -2 خير اصلي  پیش نیاز
56 23143251 شکل دادن فلزات -2 بله تخصصي  پیش نیاز
57 23143284 ریخته گری -2 بله تخصصي  پیش نیاز
58 23143295 انتخاب مواد فلزی بله تخصصي   
59 23143364 پروژه -1 خير اصلي   
ترم 8
60 110 تربیت بدنی -2 خير عمومي  پیش نیاز
61 23143160 مبانی طراحی و اصول کار کوره های صنعتی بله تخصصي  پیش نیاز
62 23143228 اقتصاد و مدیریت صنعتی بله تخصصي   
63 23143239 کاربرد کامپیوتر در مهندسی مواد بله تخصصي  پیش نیاز
64 23143273 مواد دیرگداز بله تخصصي  پیش نیاز
65 23143308 مواد پیشرفته بله تخصصي   
66 23143319 زبان تخصصی مواد بله تخصصي   
67 23143320 آلیاژهای غیرآهنی بله تخصصي  پیش نیاز
68 23143331 بررسی های غیرمخرب بله تخصصي   
69 23143342 کنترل کیفی مواد بله تخصصي   
70 23143353 متالورژی سطوح و پوشش بله تخصصي  پیش نیاز
71 23143375 اصول متالوگرافی بله تخصصي  پیش نیاز