سایت در حال بروز رسانی می باشد

لیست اعضای هیات علمی گروه


خسرو ابراهیمی نصرآبادی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:khebrahimi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:khebrahimi@um.ac.ir

خسرو ابراهیمی نصرآبادی

برنامه درسی هفتگی استاد

ناصر حافظی مقدس

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:nhafezi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:nhafezi@um.ac.ir

ناصر حافظی مقدس

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدرضا حیدریان شهری

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:shahri.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:shahri@um.ac.ir

محمدرضا حیدریان شهری

برنامه درسی هفتگی استاد

بهنام رحیمی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:b-rahimi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:b-rahimi@um.ac.ir

بهنام رحیمی

برنامه درسی هفتگی استاد

علیرضا عاشوری

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ashouri.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ashouri@um.ac.ir

علیرضا عاشوری

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد غفوری

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ghafoori.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ghafoori@um.ac.ir

محمد غفوری

برنامه درسی هفتگی استاد

غلامرضا لشکری پور

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:lashkaripour.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:lashkaripour@um.ac.ir

غلامرضا لشکری پور

برنامه درسی هفتگی استاد

اسداله محبوبی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mahboubi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mahboubi@um.ac.ir

اسداله محبوبی

برنامه درسی هفتگی استاد

سیداحمد مظاهری

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mazaheri.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mazaheri@um.ac.ir

سیداحمد مظاهری

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدرضا موسوی حرمی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:moussavi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:moussavi@um.ac.ir

سیدرضا موسوی حرمی

برنامه درسی هفتگی استاد

فاطمه هادوی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:fhadavi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:fhadavi@um.ac.ir

فاطمه هادوی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدحسن کریم پور

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:karimpur.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:karimpur@um.ac.ir

محمدحسن کریم پور

برنامه درسی هفتگی استاد

مرتضی رزم آرا فرزقی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:razmara.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:razmara@um.ac.ir

مرتضی رزم آرا فرزقی

برنامه درسی هفتگی استاد

حسین صادقی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:sadeghi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:sadeghi@um.ac.ir

حسین صادقی

برنامه درسی هفتگی استاد

فرزین قائمی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:fghaemi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:fghaemi@um.ac.ir

فرزین قائمی

برنامه درسی هفتگی استاد

حسین محمدزاده

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mohammadzadeh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mohammadzadeh@um.ac.ir

حسین محمدزاده

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدحسین محمودی قرائی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mhmgharaie.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mhmgharaie@um.ac.ir

محمدحسین محمودی قرائی

برنامه درسی هفتگی استاد

آزاده ملکزاده شفارودی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:shafaroudi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:shafaroudi@um.ac.ir

آزاده ملکزاده شفارودی

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدمسعود همام

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:homam.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:homam@um.ac.ir

سیدمسعود همام

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد وحیدی نیا

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:vahidinia.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:vahidinia@um.ac.ir

محمد وحیدی نیا

برنامه درسی هفتگی استاد