سایت در حال بروز رسانی می باشد
 • کارشناسی ( جاری: 125)
  • زمین شناسی ( جاری: 125)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 158)
  • زمین شناسی - پترولوژی ( جاری: 10)
  • زمین شناسی - اقتصادی ( جاری: 6)
  • زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی ( جاری: 8)
  • زمین شناسی - مهندسی ( جاری: 13)
  • زمین شناسی - زیست محیطی ( جاری: 11)
  • زمین ساخت (تکتونیک) ( جاری: 8)
  • زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی ( جاری: 10)
  • علوم زمین گرایش پترولوژی ( جاری: 9)
  • علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی ( جاری: 9)
  • علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی ( جاری: 16)
  • زمین ساخت (تکتونیک) (آموزش محور) ( جاری: 1)
  • علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی ( جاری: 8)
  • علوم زمین گرایش زمین ساخت (تکتونیک) ( جاری: 6)
  • علوم زمین گرایش آب زمین شناسی ( جاری: 11)
  • علوم زمین گرایش زمین شناسی مهندسی ( جاری: 6)
  • علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی (آموزش محور) ( جاری: 3)
  • علوم زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی ( جاری: 7)
  • علوم زمین شناسی - زمین شناسی مهندسی ( جاری: 8)
  • علوم زمین شناسی اقتصادی ( جاری: 4)
  • علوم زمین شناسی تکتونیک ( جاری: 4)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 142)
  • زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی ( جاری: 13)
  • زمین شناسی - اقتصادی ( جاری: 19)
  • زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی ( جاری: 16)
  • زمین شناسی - مهندسی ( جاری: 27)
  • زمین شناسی - تکتونیک ( جاری: 9)
  • زمین شناسی - چینه و فسیل شناسی ( جاری: 6)
  • زمین شناسی - رسوب شناسی ( جاری: 4)
  • علوم زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی ( جاری: 11)
  • علوم زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی ( جاری: 11)
  • علوم زمین شناسی - زمین شناسی مهندسی ( جاری: 15)
  • علوم زمین شناسی اقتصادی ( جاری: 3)
  • علوم زمین شناسی تکتونیک ( جاری: 8)